يادداشت ها
مصاف فرهنگي

مرحوم دکتر حسین عظیمی

بحث ِ ما اصلاً بحث ِ خیانت نیست ،بحث ِ مصا ف ِ فرهنگی ست.انسان در مصاف ِ فرهنگی ، شمشیر در دستش است و با خودش می جنگد.دو طرف ِ جبهه ، خود ِ انسان است . از این رو ، حل کردن ِ مسئله ، خیلی مشکل است ، زیرا انسان خودش به خودش ضربه می زند.مصاف ِ فرهنگی، مصاف ِ عجیبی ست.

دو ماه نامه ی چشم انداز ایران ، ش 69،شهریور و مهر 1390،"الزاما ت تحولات توسعه ای و ساختار نهادی حکومت" ، ص 55.