يادداشت ها
پول كثيف

بزرگ ترين عامل ِ بزرگ کننده ي موضوع ِ اعتياد ،پول است که اگر فرد ِ معتاد داشته باشد ومجبور به تحت ِ فشار قرار دادن ِ ديگران  نشود،چه بسا که ممکن است حتي پس از ساليان ِ سال،کسي از نزديکان،دوستان وافراد ِ همکار بويي از اعتياد ِ معتاد نبرند.حال ،اگر مي خواهيد به اهميت ِ اين موضوع پي ببريد ،کافي ست که به زندان هاي نگه داري کننده از معتادان و يا مراکز ِ بازپروري مراجعه کنيد يا وقتي در تلويزيون ،معتادان يا عوامل ِ توزيع کننده ي خُرد ِ موادّ ِ مخدّر را نشان مي دهند ،به قيافه ي آن ها دقيق شويد.بي شک با اين جست و جو و دقّت ها شما فقط يک گروه ِ خاص از افراد ِ اجتماع را در بين چنان افراد يا عوامل مي بينيد و آن ، گروه ِ افراد ِ بي کار،بي بضاعت و بسيار کم سواد است.اين در حالي ست که پول ِ کثيف و باد آورده ي ناشي از قاچاق ِ موادّ ِ مخدّر به جيب ِ کساني وارد مي شود که نَه خودشان معتادند و نَه مستقيماً در حمل و نقل و توزيع ِ موادّ ِ مخدّر دخالت دارند.هم چنين ما مي دانيم که در هر جامعه،افراد ِ معتاد را مي توان در اقشار ِ مختلف ِ سِني و شغلي ودرآمدي جست و جو کرد و اين فقط فقرا نيستند که به اعتياد کشيده مي شوند ،اما فقط معتادان ِ فقير هستند که در اثر ِ اعتياد ،قيافه شان تابلو مي شود و به زندان وارد مي شوند.

از: درمان افسردگي با کاسکو ... ،مسعود هاشمي، ص 86 و87.