يادداشت ها
غم مخور

[...] نسل ِ آتیه و حکومت های وطن پرست ِ آتیه اشتباه نکنند و بدانند با چه مردمی سر و کار دارند و اصلاحات را از کجا باید شروع نمایند ونسل ِ آتیه را چه طور باید حفظ و تربیت کنند و از چنگال ِ شهوت ِ مقام و جاه مصون دارند و مردم ِ این کشور ِ زحمت دیده را از چنگال ِ غارتگران ِ داخلی و خارجی نجات دهند.

یکی از بدبختی های این کشور ، فساد ِ اخلاق است که به دست ِ خارجی ها درست شده وبرای فنای استقلال ِ ما ،مدرسه های به خصوص ِ کاملی از جاسوسی و سالوسی ایجاد کرده اند .مخصوصا ً پس از مشروطیت ،آن چه رجال به وجود آمده اند ،اکثراً ترقی آن ها به واسطه ی خیانت به مملکت ونوامیس ِ اجتماع بوده .تجارت هم در این کشور بدون خیانت ،غیر ِ مقدور شده.[...] این مراتب ،خیلی مشکل است بدون دست ِ حق ومردان ِ حق پرست وعناصر ِ فداکار تحوّل و انقلاب شود.باید دست های خانمان سوز ِ اجانب واجانب پرستان را قطع [...]کرد .راه ِ چاره فقط قیام ِ رادمردان ِ وطن پرست و پاک دامن است.

به وسیله ی وحدت ِ ملی واتفاق ویگانگی ،مردم و توده های عظیم را بیدار وبه حقوق شان آشنا واز چنگال ِ یک عدّه یغماگران وعزیزان ِ بی جهت نجات دهند.دنیایی جدید در اساس ِ زندگانی ِ مردم ِ رنج دیده به وجود آورند وریشه های نفاق را برکَنند ودست ِ جاسوسان وانگشت ِ اَجانب را قطع نمایند تا مردم ِ ایران ،مرفّه الحال در آسایش زندگانی نمایند .البته گفتار ِ آن شاعر ِ بزرگ [حافظ] بی حقیقت نیست:ای دل ،اَر سیل ِ فنا بنیاد ِ هستی برکَند / چون تو را نوح است کشتیبان ،ز طوفان غم مخور.

از: دکتر حشمت که بود ؟داستان جنگل چه بود ؟،میرزا محمد تمیمی طالقانی ،تصحیح و تحشیه :محمد داوودی،صص 252 و 253.