يادداشت ها
تلخ است ...

دكتر احمدعلي رجايي

 

 

 

تلخ است زندگاني من، تلخ است             غم ، تلخ و شادماني من ، تلخ  است

از تلخي ام سرشته خدا  وز  غم             غم ، ظاهر و نهاني من ، تلخ است

يك لحظه كام جان نشود شيرين              تقدير  آسماني   من ، تلخ    است

از بخت بد گريخت بنتوانم                    خواريٌ و ناتواني من ، تلخ است

پيري رسيد و غم، دگر آيين نيست           پيري چنان جواني من ، تلخ است

از زندگي برنجم و برجايم                    پستيٌ و سخت جاني من، تلخ است

اندر دلم غمي است بيايد گفت                زين بيش پاسباني من ، تلخ است

يك تن مرا چنان كه منم ، نشناخت          اين رنج  جاوداني  من، تلخ  است

 

ماه  نامه ي يغما / ش 11 / ش م 187 / س 16 / بهمن 1342 / ص 497 .