يادداشت ها
دل سوزانه

آیةالله علی خامنه ای

امام در همین وصیّت نامه خطاب می کند به کمونیست هایی که در داخل ،جنایت کرده بودند وبه خارج ِ کشور گریخته بودند... به این ها می گوید:شما داخل ِ کشور بیایید ومجازاتی را که قانون وعدالت برای شما می گذارد،تحمّل کنید ومجازات شوید.یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر ِ مجازات ها را تحمّل کنید،برای این که خودتان را از عذاب ِ الهی ونقمت ِ الهی نجات دهید.با این ها دل سوزانه حرف می زند.می فرماید:اگر شهامت ِ این را هم ندارید که بیایید مجازات ِ خودتان را قبول کنید،لااقل آن جا که هستید،راهتان را عوض کنید،توبه کنید؛با ملت ِ ایران،با نظام ِ اسلامی،با حرکت ِ اسلامی مقابله نکنید؛برای قدرتمندان و زورگویان ،پیاده نظام نباشید.

از:راه نما :سیره و خط ِ امام خمینی (ره) در کلام ِ رهبر ِ معظم انقلاب،به کوشش مهدی صانعی،مشهد،دفتر پژوهش مؤسسه ی فرهنگی – هنری خراسان (روزنامه ی خراسان)، بی تا ،ص 46.