يادداشت ها
تحفه اي هم نبود!

دکتر صادق طباطبایی

یک اتفاق ِ بامزه ای هم موقع ِ خروج افتاد.منزل ِ امام ،دو درب داشت.دفعات ِ قبلی همیشه از بیرونی می آمدم.این بار از حیاط که داشتم بیرون می رفتم،به اشاره ی امام از در ِ اندرون که به کوچه ی مجاور باز می شد،قصد ِ خروج داشتم،به جای در،پرده ی آشپزخانه را کنار زدم.یک خدمت کاری مشغول ِ کار بود.خودم را کنار کشیدم.آقا گفتند:درب ِ خروج اون یکیه.گفتم:می بخشید!بی اطلاعی و بی خبری این تبعات را دارد.گفتند:نه ،تحفه ای هم نبود!

از: خاطرات سیاسی-اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ،ج1،ص 125.