يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز(22)

رفتیم برای دیدن ِ خانه ی مرحوم آیة الله دکتر محمد حسین حسینی بهشتی.در زدیم . در را باز کردند . تصویرهایی از او ،بریده های جرایدی درباره ی وی ولباس ها و کتاب هایش در آن جا دیده می شد. نیز عکسی از امام موسی صدر که در زیر ِ آن نوشته شده بود :او هم درس ِ بهشتی بوده است.در دفتری که برای پیشنهاد ها و انتقادها قرار داده بودند ،نوشتم:" در تاریخ 7/1/1379 ،ساعت ِ چهار ِ عصر ،خانه ی مرحوم بهشتی را دیدیم.آیا  در صدد ِ حفظ ِ آثار و یادگار ها ی مفاخر ِ ملی مان نیز هستیم؟!"

"مسجد ِ لبنان "را هم دیدیم.در ِ اصلی ِ آن بسته بود.جوانکی در آن جا خطاطی می کرد؛که لطفی نشان داد ودر ِ مسجد را گشود.همو می گفت که شهرت دارد که امام حسن (ع)در این جا نماز خوانده ؛دو بار هم امام زمان به این جا آمده است.

ادامه دارد... .