يادداشت ها
شلوار ِ يدک

جوانی فرانسوی در موقع ِ جنگ با الجزایر می خواست وارد ِ لژیون ِ فرانسه بشود .در این باره با یکی از دوستان ِ خود،مشورت کرد.دوستش در جواب گفت:"درست است که از بی کاری نجات پیدا می کنی ،ولی اوّل بپرس حقوقش چه قدر است ؛ببین لااقل می توانی با آن پول در موقع ِ حمله ی ملیّون ِ الجزایر،چند شلوار ِ یدک برای خودت بخری؟"

از : حاضر جوابی های شیرین، اصغر میرخد یوی ،ص 203