يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز (21)

آرامگاه بانو امین ،مجتهده ی معروف را هم دیدیم که البته از داخل، قفل شده بود .

فهرستی از مسجدهای تاریخی و زیارتگاه های شهر را به مردی اصفهانی نشان دادم و گفتم : "به زحمت این را بخوانید و به هر کدام که به این جا نزدیک تر است ،ما را راه نمایی کنید" . آن را گرفت و نگاه کرد .سپس لبخندی زد و گفت:" اووه! چه قدر نام ِ مسجد ها را نوشته ای ؛تو از  مسجد  چه دیده ای که حالا می خواهی این همه اش را ببینی؟!" حوصله نداشتم برایش باستانی بودن ِ این مسجد ها را توضیح بدهم . مرد ِ اصفهانی آن گاه ما را به زیارتگاه " زینبیّه " که می گفت،خواهر ِ امام رضا (ع) در آن جا مدفون است،راه نمایی کرد .

به "زینبیّه" رفتیم . در شمال ِ جغرافیایی وجنوب ِ اقتصادی ِشهر ِ اصفهان واقع شده بود . اگر دقّت کنیم ،بیش تر ِ مسجد ها ی تاریخی و زیارتگاه ها در ایران در جنوب ِ اقتصادی ِ شهر ها که مردم فقیر تر و بی چاره تر هستند ، قرار گرقته است . صدای خوش ِ مرد ِ روضه خوان و گریه ی خانم ها بلند بود . مردم در این گونه مناطق که دشواری های زندگی شان افزون تر از بالا شهری هاست،علاقه شان نیز به شرکت در مجالس ِ روضه و گریه ،بیش تر است .

  سقف و دیوارهای خیلی قشنگی داشت . بر تابلویی نوشته بودند :"عکس برداری و فیلم برداری ممنوع است".نماز ِ ظهر و عصر را در آن جا خواندیم . با وجود ِ این که هوا گرم و آفتابی بود ، بخاری ِ داخل ِ حرم روشن بود ،واین با خسّت ِ معروف ِ اصفهانی ها جور در نمی آمد . از بساطی های دور ِ حرم یک مجموعه شعر خریدم به 550 تومان  از هرمز ریاحی ،به نام ِ "خدا حافظ حافظ !"

ادامه دارد... .