يادداشت ها
دو مسئله

در آمریکا دو مسئله وجود دارد که اگر چه نظام ِ توسعه طلب ِ سرمایه داری دارد ، امّا ساقط نشود ؛یکی مطبوعات ِ آزاد ،دوم،قوّه ی قضاییه ی مستقل .

از :دو ماه نامه ی چشم انداز ایران ، ش 67،اردی بهشت و خرداد 1390 ،ص 37،"اصلاحات ِ قضایی به روش ِ ابتدای انقلاب " (گفت و گو با یک وکیل دادگستری ).