يادداشت ها
موسيقی ما محزون است

 

علی دشتی

می گویند ، موسیقی ِ ما محزون است . آری! محزون است . تا آمال ِ انجام نشده در سینه ی ما متلاطم است،تا آرزو و تمنّا ،روح ِ ما را مضطرب و نگران می دارد ،تا نا کامی ،دیدگان ِ ما را به اشک آلوده می کند و تا تقدیر بیش از اراده در سرنوشت ِ ما مؤثر است ، ما موسیقی های محزون را دوست داریم !

از:روزنامه ی پارس،س پنجم،ش 604،سه شنبه 5/3/1326،" سنتور حبیب " به قلم علی دشتی،ص 4 .