يادداشت ها
اخلاق ِ مردم ِ مشهد

مشهدی ها ، مردمانی خون سردند و در اوّلین برخورد با آن ها ،احساس ِ تکبّر می شود ؛در صورتی که بسیار متواضع اند . غالباً هر چند ثروتمند باشند ،توجّهی به وضع ِ ظاهر ندارند . در هم چشمی به حدّی پیش می روند که گاه ممکن است ورشکسته و متضرّر گردند .

به علویّین علاقه ی وافری دارند و بعضی از ثروتمندان به منظور ِ کسب ِ افتخار و به هزینه ی خود ،وسایل ِ ازدواج ِ سادات را فراهم می سازند ودر اجرای پاره ای از مراسم ِ دینی ،افراط روا می دارند .

غیورند و زود رنج .موقع ِ نزاع ،مردمی خشن و لجوج هستند .در پاره ای موارد ،خیلی خود را کوچک می شمارند و گاه صد چندان که هستند ،خود را جلوه می دهند .چون کوهی وزین و دریایی متلاطم اند و به طور کلّی در این سرزمین ،مردمانی فاضل ،شاعر و نکته سنج و نیز جنگجو و میهن پرست وجود داشته و دارد . 

از: بهشت شرق ، حسین مغانی ،مشهد،چاپ خانه ی زوّار ،1341خ ،ص 103.