يادداشت ها
به ياد شادروان مهندس عزت الله سحابی

 

مرحوم فروغی در ابتدا مسئله ی شرق و غرب را مطرح کرد و این مسئله ی غرب و غرب زدگی را اوّلین بار ایشان مطرح کرد ؛بسیار جلوتر از احمد فردید و جلال آل احمد . البته کلمه ی "غرب زدگی " را به زبان نمی آورد ،ولی مفهوم ِ غرب زدگی را برای اوّلین بار مرحوم ابوالحسن فروغی در محیط ِ غیر مطبوعاتی به ما آموخت وسال ها بعد از آن جلال آل احمد در صحن ِ جامعه مطرح کرد . منتها فروغی چون آدم ِ فعّال و در صحنه و اهل ِ کتاب نوشتن و سخنرانی کردن نبود ، نظریّاتش هیچ گاه مطرح نشد .

به عقیده ی مرحوم فروغی ،ریشه ی غرب زدگی در ایران به دوران ِ هخامنشیان باز می گشت . از زمان ِ حمله ی اسکندر به ایران ،هلنیسم در ایران جاپایی باز کرد . اشکانیان که پس از سلوکیان در ایران حاکم شدند ، در واقع ، غرب زده های آن زمان بودند که طرفدار ِ تمدّن ِ هلنی و یونانی ها بودند و متأثّر از تمدّن ِ یونانی قصد داشتند تا مسایلی هم چون برده داری را در ایران رایج کنند ؛چرا که تا پیش از آن در ایران برده داری وجود نداشت و توسط اشکانیان به ایران آورده شد و لذا محصول ِ یونانی گرایی و غرب باوری  ِاشکانیان بود .

از :نیم قرن خاطره و تجربه ،عزت الله سحابی ، تهران ، فرهنگ صبا ، 1386 ،چاپ دوم :1388، ج1، صص 127 و 128 .