يادداشت ها
پناه بردن به روابط

 

استاد شادروان سید جلال الدین آشتیانی

در همه جای دنیا هر که بخواهد علمی را تدریس کند ،باید مدرک و دانش نامه ی اساسی داشته باشد و پس از پیروز بیرون  آمدن از امتحان ِ دقیق ودادن ِ آزمایش ِ دشوار ِ فلسفی و عرفانی ،حقّ ِ تدریس ِ فلسفه دارد ،جز مملکت ِ ما که روابط ،ضوابط را محو و باطل کرده است . وای به حال ِ ملتی که از ضوابط به روابط پناه ببرد ! زوال ِ حکومت ها وتجزیه ی ممالک ،معلول ِ همین سنتِ سیّئه است ومورث از عثمان وبرنامه ی حکومت ِ بنی امیّه . جمعی می گویند تاریخ ِ فلسفه سیر ِ خود را تمام کرده است ! جاهلان ِ مغرور از این کلام ،مشعوف اند و نمی دانند که اینان دین را هم تاریخی می دانند و می گویند ، عصر ِ ما ، عصر ِ اتمام ِ تاریخ ِ ادیان است ! بعضی عقیده دارند که ما در فلسفه استثمار شده ایم ! مرادشان استعمار ِ یونان است ! اتفاقاً در دین هم همین عقیده را دارند . نمی دانم ما چرا این اندازه خِنگ تشریف داریم که از زمان ِ بابا آدم و ننه حوّا منظم در سیطره ی استعمار گرفتاریم و مرتّب به عالم ،فحش و ناسزا نثار می کنیم که ما را عقب نگه داشته اند !

از : مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة ، امام خمینی ، مقدمه : استاد سید جلال الدین آشتیانی ، تهران ، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ نخست : 1372 ، ص 79 ، پ 59 .