يادداشت ها
سفرنامه ي اصفهان و شيراز (12)

جمعه 5/1/1378

با تاکسی به "امام زاده اسحاق " رفتیم که بعد معلوم شد ، راننده درست بلد نبوده ، ما را به " امام زاده اسماعیل " برده است !

به زیارت ِ امام زاده شاه میر حمزه ،فرزند ِ موسی بن جعفر (ع) رفتیم . سقف ِ  نقاشی شده ی جالبی داشت .

مناره ی چهل دختران را هم دیدیم که خیلی دیدنی نبود . آمدیم به "حرم رأس الرضا "و قبر صغیر اصفهانی ، شاعر ِ معروف .متن ِ سنگ ِ مزار ِ او چنین است : " هوالحی الذی لایموت . آرامگاه شادروان عارف خبیر ، ادیب کبیر و شاعر شهیر استاد محمد حسین صغیر  که در تاریخ غرّه ی جمادی الاخر 1390 برابر با 13/5/ 49 به رحمت ِ ایزدی پیوست . دل ز قید ِ غم ِ آن دوست رها نتوان کرد/ هست دردی غم ِ عشقش که دوا نتوان کرد / در حقیقت چو ببینی ، دل و دلدار ، یکی ست / آری ، از یک دگر این هر دو جدا نتوان کرد / این من و ما که تو بینی ، همه باشد ز فراق / ورنه در وصل ، حدیث از من و ما نتوان کرد / ای چراغ ِ اَمَل افروخته ، غافل ز اجل / شمع ، روشن به ره ِ باد ِ صبا نتوان کرد / در صفا سعی نما تا به مقامی برسی / قرب ِ حق درک جز از راه ِ صفا نتوان کرد / غم ِ عالَم ، همه گر قسمت ِ ما گشت صغیر / چه توان کرد که تغییر ِ قضا نتوان کرد / از سوی حق ارجعی چو بشنید صغیر / تسلیم ِ رضای دوست گردید صغیر / صابر پی ِ سال ِ درگذشتش گفتا / تاریخ بُوَد : زنده ی جاوید صغیر " . در آن جا نیز نوشته بودند که :6تا 8 ، دو ساعت "انجمن ِ ادبی صغیر" در جمعه شب برقرار است . صد تومان هم به خادم به عنوان عیدی داده شد . ادامه دارد....