يادداشت ها
چرا در انتخابات شركت مي كنم ؟

 

1- چون به براندازي در هيچ نوعش اعتقاد ندارم و آن را نه ممكن و نه مفيد ارزيابي مي كنم.

2- چون مشاركت هرچه بيش تر در انتخابات، به حفظ تماميت ارضي ايران كمك مي كند.

3- چون اعتقاد به رشد تدريجي فرهنگي مردم دارم و ايجاد فضايي براي آن.

4- چون شركت در انتخابات را يكي از معدود فرصت هايي مي دانم كه مي توانم نظر خود را درباره ي مسايل مختلف بيان كنم.

5- چون شركت در انتخابات را يك حق مي دانم.

6- چون ادامه ي سنت شركت در انتخابات را براي ايجاد جامعه ي مدني يا دموكراتيك لازم مي شمارم.

7- چون حمله ي بيگانگان و از جمله آمريكا و اسرائيل را به بهانه ي داشتن سلاح يا انرژي هسته اي، دربردارنده ي صدمات سنگين و نابود كننده براي تمدن ايراني ارزيابي مي كنم.

8- چون حضور در هر امري را كه احتمال خيري در آن باشد ، با ارزش و برخاسته از حسٌ مسئوليت اجتماعي مي دانم.

9- چون ايجاد مردم سالاري را امري تدريجي ارزيابي مي كنم و نه ناگهاني.

10- چون انقلابي ديگر را خطرناك مي دانم و به اصلاح، باورمندم.

11- چون تحريم يا عدم شركت در انتخابات را به نفع مردم سالاري در ايران نمي دانم.