يادداشت ها
سفرنامه ی اصفهان و شيراز (8)

چهارشنبه 3/1/79

صبح دور ِ میدان ِامام درشکه سواری کردیم که شد 500 تومان . برای دیدن ِ مسجد ِ شیخ لطف الله ، 400 تومان بلیت خریدیم . همان مقدار نیز برای دیدن ِ موزه ی مسجد ِ امام پرداختیم . در آن جا راهنما که جوانی بود ، خیلی خوب توضیح می داد .

از عمارت ِ " عالی قاپو " هم دیدن کردیم که باز بلیتش نفری 200 تومان بود . سپینود گفت : " بابا ، شاه عباس چه طوری از این پله ها بالا می آمده ؟ خیلی سخت است " .

بازار ِ اصفهان و بازار ِ قیصریه را گشتیم ، ولی بسیار  خسته شدیم . يك قاشق مسي كنگره دار و زيبا خريديم كه البته ما تصور مي كرديم ويژه ي آجيل خوري ست، اما فروشنده گفت هندوانه تراش است؛ يعني با آن پوست هندوانه را مي تراشند. ناهار ، به غذای سنتی ِ آن جا یعنی  بریانی اکتفا کردیم و سپس در چمنزارِ میدان ِ امام  به استراحت پرداختیم . ادامه دارد ...