يادداشت ها
بهر فريب خلق

http://iranwesternboys.persiangig.com/farokhzad/forough-01%5B1%5D.jpg 

فروغ فرخزاد

پيشاني ار ز داغ ِ گناهي سيه شود

بهتر ز داغ ِ مُهرِ نماز از سرِ ريا

نام خدا نبردن از آن به كه زير لب

بَهر فريبِ خلق بگويي، خدا، خدا

 

از : حاضر جوابي هاي شيرين، اصغر ميرخديوي، مشهد، 1363، ص 32