يادداشت ها
شهادت ِچه گوارا

ایرج زُهَری

 

درست است که در تعزیه ، شهادت از دیدگاه ِ دین ِ اسلام و شیعه ی جعفری مطرح است ، امّا پیام ِ تعزیه ، کلی تر و عام تر : قیام ِ حق علیه باطل ، مبارزه تا سرحدّ ِ مرگ با استبداد برای نیل به آزادی ست . علت ِ پیدایی و گسترش ِ تعزیه در ایران که قرن ها زیر ِ یوغ ِ دیکتاتوری بوده ، جز این نیست . برای ما ایرانی ها، حکایت ِ شهادت ِ اولیا ، یک سمبل ، یک نشانه است ؛ اشاره ای ست به مظلومیّت و شهادت ِ پدر و فرزند و برادرو خواهرانمان . [...] برای ما ایرانی ها ، قتل ِ سیاوش و به دار آویختن ، مثله کردن و سوزاندن ِ منصور حلاج در چندین سده ی پیش ، به همان اندازه ، مطلق ِ شهادت است که به روزگار ِ ما برای مردم ِ آزادی خواه ِ جهان ، شهادت ِ چه گوارا .

از : یادها و یادبودها : خاطرات ایرج زهری ، تهران ، معین ، چاپ نخست : 1382 ، ص 215 .