يادداشت ها
مدت سلطنت اقوام گوناگون در ایران

 

 

یک دانشمند [ ...] ایتالیایی به نام لورینی [ ...] مدت ِ سلطنت ِ اقوام و نژادهای گوناگون را در ایران به قرار ذیل معیّن داشته است :

ایرانیان ِ آریایی نژاد ، 1020 سال

تورانیان ِ قدیمی ، 633 سال

یونانیان ، 74 سال

عرب ، 230 سال

ترک و مغول ، 586 سال

با این حال ( ولو این ارقام و اعداد کاملا هم درست و با اساس نباشد ) پُرواضح است که احوال ِ روحی ِ ساکنان ِ چنین آب و خاکی از چه قرار خواهد بود !

از : نامه های جمال زاده در کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه تهران ، به کوشش سوسن اصیلی ، تهران ، سخن ، 1387 ، ص 456.