يادداشت ها
اجرای سياست ِ نابودی ِ تمام ِ نيروها

 

سلطه گران ِ انگلیسی برای تداوم سلطه ی خود ، بر ایران و کشورهای دارای شرایط ِ مشابه ، با استفاده از نقاط ِ ضعف ِ ملل ِ مذکور ، بیش از هر چیز از حربه ی ایجاد اختلاف ، گسترش ِ جو ّ بد بینی و عدم اعتماد و از بین بردن ِ نیروهای انسانی ِ فعّال به دست ِ یک دیگر سود برده اند . این حربه ها نه تنها در سطوح زیرین و میانی جامعه ، بلکه در سطح اقشار حاکم و در رأس ِ هرم ِ "قدرت " و در بین وابستگان به استعمار نیز اِعمال گردیده است .

چون وحدت و هماهنگی ِ نیروها وگسترش ِ روحیّه ی اعتماد در مردم و بقا و رشد ِ نیروهای انسانی ِ فعّال و وجود ِ محیط ِ آرام در جوامع ِ تحت ِ سلطه در تناقض با ادامه ی حیات مبتنی بر تجاوز ِ سلطه گر می باشد ، پس به هر عنوان و به هر طریق ِ ممکن می باید سیاست ِ ضدّ ِ آن اِعمال گردد و با اجرای مشی ِ فوق ، جوامع ِ مذکور را از امکان ِ دستیابی به رهایی و فلاح محروم سازد .

برای توفیق در اجرای این سیاست ، باید هر چه بیش تر گسترش ِ روش های خشونت آمیز و برخوردهای قهرآلود را در سراسر ِ اندام ِ جامعه ی تحت سلطه ، تزریق و تبلیغ کرد و اختناق را حاکم ساخت تا نیروهای داخلی ، یک دیگر را خنثی و به نفع ِ نیروهای سلطه گر ، از صحنه ی فعّالیّت و مجاهدت و سازندگی خارج سازند ، و بدین طریق بدون دخالت ِ آشکار و علنی ِ سلطه گر ، سرمایه های انسانی – که ارزشمند ترین و گران بها ترین سرمایه ی هر جامعه ای می باشند ، نابود و تلف شوند .

تنها در چهارچوب ِ سیاست ِ مذکور است که قتل و تبعید و تکفیر وتفسیق و بی حیثیّت ومنزوی ساختن ِ عناصر و جناح های متخالف ِ داخلی ، مفهوم و قابل درک می گردد . [...].

سیاست ِ نابودی ِ نیروها به دست ِ یک دیگر و تبدیل کشور به کویری تهی از سرمایه ی انسانی از سال ها پیش هدف ِ اساسی ِ سیاست ِ استعمار در میهن ِ ما بوده است .

از: اسرار قتل رزم آرا ، محمد ترکمان ، تهران ، رسا ، چاپ نخست : 1370 ، صص 17 – 19 .