يادداشت ها
فريب جامه اهل ريا

ابیاتی از ادیب برومند ( به نقل از مجموعه اشعار ، تهران ،نگاه ،1391،ج1،
ص 425)
فریب جامه اهل ریا دگر مخورید
که جز تقلب و افسون در این لباس نماند
ز شیخ ، طاس فضیحت چنان ز بام افتاد
که بهر گوش فلک ، جز صدای طاس نماند
ز بس که گردن آزادگان درو کردند
برای برزگران خوشه ماند و داس نماند
از انحطاط شکافی در این بنا افتاد
که اعتماد به تعمیرش از اساس نماند