يادداشت ها
وضعیت ما


ما دیگر اعصاب نداریم ، حوصله نداریم ، نشاط نداریم ، دماغ نداریم ، امید نداریم ، همه درحال عصبانی ، همه در حال هیجان ، همه مشتعل ، همه از هم بیزار، همه در صدد ایذای یکدیگر ، این وضع جاری علل فراوانی دارد که هیچ کدام از آن ها علت غایی نیستند.

از نامه مرحوم استاد محمود فرخ به دکتر قاسم غنی