يادداشت ها
يک نکته
 
میرزا ملکم خان اعتقاد داشت که اصول حکمرانی ایران در طول سه هزار سال هیچ تغییری نکرده است و به بازنگری اساسی نیاز دارد. او با انتقاد از استبداد ، بی قانونی و فساد دستگاه های دولتی بر ضرورت تدوین قوانینی برای اداره کشور و کاستن از قدرت پادشاه تأکید می کرد.
از: جدل های تاریخی ،عمادالدین باقی ، ص 261.