يادداشت ها
[ پدر من بهتر بوده است ]

علی مطهری : دکتر شریعتی هم شان پدر من نیست .

جدل های تاریخی ،عماد الدین باقی ، ص 259.