يادداشت ها
ازشدت گرسنگي
از شدت گرسنگی مقابل کلانتری 9 به زمین افتاد و دیگر بلند نشد.

ربابه که با سایر هم ولایتی های خود بود ، که نتوانسته بود ، حتی لقمه نانی به دست بیاورد،و با حالت زار در خیابان ها قدم می زد تا آنکه دیروز صبح زود نعش او را مقابل کلانتری 9 یافتند و علت مرگ او را مرض داخلی ( ! ) تشخیص دادند.ربابه از مال دنیا فقط یک بقچه زیر بغلش داشت که مقداغر رزیادی کهنه های کثیف و پاره در آن بود.
روزنامه باختر امروز،چهارشنبه 7 تیر 1329 ،ش 271،سال 1،ص 4.