يادداشت ها
زبان فارسی در هند


در آرشیو ملی هند ، اسنادی از قدیم به دست آمده که غالباً به زبان فارسی نوشته شده است.از رسیدگی هایی که اخیراً در آرشیوهای ملی هند شده ، مدارک جالب توجهی به دست آمده است.این اسناد مربوط به قرون 18 و 19 میلادی است.در وقایع روزانه ای که شامل 145 برگ زندگی بهادرشاه است،غالب نامه ها به زبان فارسی و برخی به زبان اردو بوده است.در این وقایع ، مجالس شعرای دهلی و اعیاد مذهبی و وضع مالی دربار مغول شرح داده شده است.محافل دولتی هند به این اوراق که تنها مدارک موجود از تاریخ گذشته هندوستان است ، اهمیت فراوانی می دهند.
از: روزنامه باختر امروز،سال دوم ، ش 423،دوشنبه 1329/10/18 ،ص 4.