يادداشت ها
آلمان ها تسبیح برای ملل مسلمان می سازند


جزو صادرات جدید آلمان به خاورمیانه ، از همه جالب توجه تر تسبیح های گوناگونی ست که برای ملل مسلمان تهیه نموده و می فرستند.تنها از سیلان دوازده هزار عدد تسبیح به یک کارخانه معروف آلمانی سفارش شده است.

از: روزنامه باختر امروز،چهارشنبه 22 آذرماه 1329 ، ش 405،سال دوم ، ص 1.