يادداشت ها
مغالطه آمیزدر دوره مدرن و عصر نفوذ قانون ، استبداد هم می کوشد به رفتار خویش ، صورتی شبه قانونی ببخشد ، اما نکته مغالطه انگیز این است که اگر ساختار سیاسی ، دموکراتیک باشد ، قانون وسیله ی تنسیق و تسهیل و سامان و بهبود امور است و اگر ساختار سیاسی غیر دموکراتیک باشد ، قانون نیز وسیله ای برای عوام فریبی و یا نقاب استبداد می شود.


از:جدل های تاریخی (آدرآمدی بر تاریخ نگاری معاصر) ، عمادالدین باقی، ص 244.