يادداشت ها
حقّ رأی

زنان در انتخابات حق شرکت نداشتند و خیلی از مردم به دلیل شرط مالی که وجود داشت ، نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند.البته این نحوه دموکراسی منحصر به ایران آن روز نبود،بلکه در کشورهای غربی هم دموکراسی کم و بیش در همین سطح قرار داشت.
در انگلستان تا سال 1918 تنها 60 درصد مردان از حق شرکت در انتخابات برخوردار بودند .چون زنان حق رأی نداشتند و از مردان هم فقط صاحبان املاک و اراضی و آنان که دارای خانه و مستغلاتی بودند ، حق رأی داشتند و انتخابات در ایران متأثر از سایر کشورها بود.
در بریتانیا پس از سال 1918 و بعد از مبارزات و اعتراضات زیاد به زنان بالای سی سال حق رأی دادند که در سال 1928 به 21 سال تقلیل یافت و در سال 1696 به هیجده سال تقلیل پیدا کرد.در کشورهای دیگر اروپایی هم به همین نحو بود.
در امریکا نیز از 1920 زنان حق رأی پیداکردند.
در نروژ از 1913 و در سویس از سال 1975 میلادی.
در حالی که در ایران شاه در سال 42 برابر با 1961 حق رأی به زنان داد.
از: جدل های تاریخی(درآمدی بر تاریخ نگاری معاصر) ، عمادالدین باقی،تهران،مزامیر،چاپ یکم:1376،ص 187و188.