يادداشت ها
زمام امور

در هر حکومت استبدادی همواره نامردهای هشیار،پررو، بی ایمان و به هر سازی به رقص ، زمام امور را به دست می گیرند.
از: گذشت زمانه [خاطرات بزرگ علوی] ، بزرگ علوی، تهران، نگاه، چاپ دوم ، ۱۳۸۹  ، ص ۵۸.