يادداشت ها
دارِيوش فروهر


مردم میهن ما که از نابهنجاری های زندگی به ستوه آمده اند ، از همه سو به اعتراض های جمعی و فردی پرداخته اند، به شکلی که می توان گفت ، سالیان دراز نشانه های نارضایی عمومی همه ی گروه های اجتماعی تا بدین پایه نمایان نگردیده بود.دستگاه استبداد که خود بهتر از هر کس از شکست برنامه های به اصطلاح انقلابی آگاه است، و با دشواری های روزافزون روبه رو می باشد ، زیر اثر این عامل و همچنین زیر اثر دگرگونی های شگرف وضع سیاسی قدرت های جهانی ناگزیر دست به یک مانور عقب نشینی آگاهانه زده و به عبارت دیگر ، تا به دست آوردن فرصت مناسب ، آهنگ دیکتاتوری را کندتر کرده است ، ولی در همین حال ، پایمال کردن حقوق ملت به شدت ادامه دارد ... آزمون های تاریخی چه در جهان ملت ها و چه در میهن ما نشان می دهد ، ترک حکومت استبدادی بدون اتحاد و مبارزه مردمی صورت نخواهد گرفت و حقوق ملت ، جز از راه یک جنبش همگانی احیا نخواهد شد.به همین دلیل است که مردم ایران تنها یک راه در پیش رو دارند ، آن هم اتحاد بزرگ در نخستین گام برای آزادی است.اما آزادی راستین با اصل استقلال کامل و با احیای فرهنگ ملی درآمیخته و اتحاد در گرو یک اخلاق مبارزاتی می باشد ".

از: بخوان به نام ایران ( داریوش و پروانه فروهر) ، به روایت پرستو فروهر، ص 69.