يادداشت ها
جنگ ؛ راهکار حکومت برجهان


تصور جنگ به عنوان راهکار حکومت بر جهان ، در  دنیای امروز این واقعیت را برجسته می کند که بشریت خود را بر لبه ی پرتگاه بی خردی مطلق می یابد که اگر به مسیر تحولات جاری تن در دهد ، گزیری از نابودی نخواهد داشت.[...]زیرا جنگ قرن بیست و یکم که چون هیولایی پیش روی ما قراردارد، نه تنها در اساس امکان پیروزی ندارد، بلکه از آن وخیم تر: اصلا امکان پیروزی در آن نیست.

از : یا سوسیالیسم یا بربریت، ایستوان مزاروش،ترجمه دکتر مرتضی محیط، تهران ، اختران، چاپ دوم: ۱۳۸۵، ص ۱۶.