يادداشت ها
سخني از مارکس و سقراط
کارل مارکس : انتقاد از آسمان بر انتقاد از زمین مقدم است.
سقراط: اولین ملتی که اصول خدمت سربازی را معمول و مدارس مخصوص جهت تعلیم ایجاد کرد و جوانان شان را بدون رعایت اصل و نسب یک سان در آنجا تحت مراسم سخت گذاشت ، ایرانیان بودند.
از : اندیشه و سلوک ، بهروز صفاجو، تهران، گفتار، چاپ یکم: ۱۳۷۸، ص ۳۶۶و۳۷۲.
پی نوشت ( جلال قیامی میرحسینی) : نکته های مثبت هر تمدن و یا ملتی در تاریخ گذشته،  آنگاه قابل ستایش است که با وضع درخشان او در زمان حال پیوند خورده باشد.وگرنه جز حسرت و آه  و دشنام و نفرین بر ... حاصلی ندارد.