يادداشت ها
دانشگاه و مسجد

دانشگاه و مسجد دانشگاه یک فاصله ی زمانی بیست ساله از هم دارند . یعنی اول ، دانشگاه تهران توسط رضاشاه ایجاد شد : معماری نازیسم خشن سیمانی آلمان ها. اما مسجد دانشگاه ، دو دهه بعد به وجود آمد. اول در ایران دانشگاه به وجود آمده و دو دهه بعدش مسجد در دانشگاه درست شده است . یعنی دین وارد دانشگاه شده . چه کسانی این دین را وارد دانشگاه کردند ؟ کسانی مثل مرحوم مهندس بازرگان ، مرحوم آیت الله طالقانی ، مرحوم استاد مطهری ، دکتر سحابی. این تیپ افراد بودند که در حقیقت ، دین را برای نسل جوان به تدریج وارد دانشگاه کردند.شما دارید ثمره ی این ها را می بینید.( صادق زیباکلام ) .
از: جدل های تاریخی ( درآمدی بر تاریخ نگاری معاصر ) ، عمادالدین باقی ، تهران ، چاپ دوم ( با افزودنی ها ) : سرایی، 1383 ، ص 114.