يادداشت ها
[ سه مرحله انقلاب]


اسدالله بادامچیان : بنده صراحتاً می گویم که امام خمینی می دانست که نتیجه ی آن حرکت [ پانزده خرداد] یک انقلاب است. اوایل 42 به ما می گفت : کار ما سه مرحله دارد [...] : مرحله ی اول اینکه ایران را اسلامی کنیم . مرحله دوم ، کشورهای اسلامی را اسلامی کنیم . مرحله ی سوم ، برویم جهان را با اسلام آشنا کنیم و بعد بگوییم ، مولا امام زمان ! زمان برای ظهور شما آماده است.

از: جدل های تاریخی ( درآمدی بر تاریخ نگاری معاصر) ، عمادالدین باقی ، تهران، سرایی، چاپ دوم:1383، ص 64.