يادداشت ها
به ياد مادر (5)

جلال قیامی میرحسینی

بهارم ، اخترم، نیلوفرم رفت
عزیزم ، مهربانم ، یاورم رفت 
خبر آمد خبر ، تلخ و جگرسوز
دریغا و دریغا ! مادرم رفت ! 
۳۱/۲/۱۳۹۸