يادداشت ها
به ياد مادر (3و4)

جلال قیامی میرحسینی

به دنیای بدیم آوُردی مادر!
تو که هم صافی و هم دُردی مادر!
چگونه بی وفایی پیشه کردی ؟
مراهم با خودت می بردی مادر!
مشهد- 31/2/1398


به یاد مادر (4)
جلال قیامی میرحسینی

مرا که در جهان آوُردی مادر!
رهایم کردی و خود، مُردی مادر!
ز تو کی بی وفایی دیده بودم ؟
اگر با خود، مرا می بردی مادر !
مشهد-31/2/1398