يادداشت ها
نمی فروشم

جلال قیامی میرحسینی

نمی فروشم 
نه ! نمی فروشم 
خودم را 
و نمی فروشم تو را 
-و انسان را 

هنوز منصور را بر دار دین فروشان 
آویزان می بینم 
پس جز نه 
نمی توانم به دین فروشان 
هدیه کنم
 
هنوز خون کسروی 
بر زمین دادگاه 
نخشکیده است
پس علم را 
نمی فروشم !

با عشقی 
به جنگ غزل فروشان می روم 
و با مختاری 
به جنگ اندیشه فروشان 

فروغی را 
و فرهاد را 
می شناسم 
پس صدایم را زندانی می کنم 
اما روحش را نمی فروشم !

هدایت را صادق یافته ام 
پس قلم را 
نمی فروشم 

من با خون فروهر 
به جنگ وطن فروش می روم 

مشهد - ۱۳۸۲/۱۰/۱۷