يادداشت ها
ستايش
فردریک نیچه: 
خیال دارم خدا را ستایش کنم؛ زیرا خداوند، دنیا را به بی معناترین صورتی ساخت که می شود ساخت.

از : اندیشه و سلوک، بهروز صفاجو، ص ۱۹۸۰