يادداشت ها
الحاد کودکان
ژان ملیه:
کودکان همگی ملحدند ؛ تصوری درباره خدا ندارند.انسان از روی گفته های کسانی به خدا معتقد می شود که خدا را بیش از خود او نمی شناسند.

از: اندیشه و سلوک ( برگزیده اندیشه ها از شخصیت های معروف جهان ) ، بهروز صفاجو،تهران،گفتار،چاپ یکم: 1378، ص 191.