يادداشت ها
جمالزاده و هدایت

ارسالی سپینود قیامی میرحسینی

جمالزاده درباره علت نوشتن " دارالمجانین" در نامه اولش به همایون کتیرایی از مهمانی ای می نویسد که هدایت را دعوت نکرده بودند.وقتی علت را می پرسد،مهمانان می نالند که آدم بی سوادی است و دستورزبان نمی داند.جمالزاده ناراحت می شود و " کم کم این فکر در من قوت گرفت که او را به هر ترتیبی شده به مردم ایران معرفی نمایم و بفهمانم که چطور به مقام شناختن او نرسیده اند ... " .