يادداشت ها
اين هم شاهکاری از یک روشن فکر مشهور ملی


دکتر کریم سنجابی در روز چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۵۷ در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت: پیوند بین جبهه ملی و روحانیون مخالف رژیم ، راه حل مناسبی برای ملت ایران است و هیچ گونه خطری در بر ندارد.وی افزود: ۹۸ درصد ملت ایران  مسلمان اند و الزاما حکومت آن نیز باید اسلامی باشد .