يادداشت ها
[ تضعیف همبستگی ]


آن همه سوز و گداز و حرمان و هجران در موسیقی و خصوصاً در غزل های پارسی ، بازتاب شرایط سیاه و سوخته و سوگوار اجتماعی ست.یکی از نتایج ِ این بی ثباتی ها و نابسامانی ها ، تضعیف همبستگی ، انحطاط اخلاقی و زوال مسئولیت اجتماعی بود.ضرب المثل معروف " دیگی که برای من نجوشد،بگذار سر سگ در آن بجوشد " ، تبلوری از این منفعت طلبی فردی و فقدان مسئولیت اجتماعی بود.بی ثباتی های اجتماعی و نداشتن آینده روشن باعث شد تا مردم برای گذراندن شرایط دشوار به احتیال ( حیله و نیرنگ ) متوسل شوند.

از مقاله " نگاهی به یک عارضه تاریخی" ، علی میرفطروس ، خبرنامه گویا