يادداشت ها
نسخه فیلسوف یونانی


در تاریخ ثبت است که اسکندر مقدونی پس از استیلا بر کشور پهناور ایران ، با توجه به وسعت آن در آن زمان ، متوجه شد که ادامه استیلا بر این کشور و این مردم ، با استقرار قدرت نظامیان از جانب وی امکان پذیر نیست . لذا از یکی از فلاسفه یونان ، راه چاره خواست تا بتواند سلطه خود را بدون تنها اهرم قدرت نظامی ادامه دهد.آن فیلسوف در مقام راهنمایی اسکندر توصیه کرد که در ایران از افراد بی شخصیت و پست استفاده کند.

نسخه فیلسوف یونانی چنین بود : « ... افراد بی شخصیت و پست را بر آن ها مستولی کن و وسایل فقر عمومی را فراهم نما تا آن افراد به طمع جاه و مقامی که برخلاف استحقاق و لیاقت خود ، به دست آورده اند ، در نوکری و فرمان برداری ِ تو صمیمی باشند و ملت گرسنه هم به جز تلاش معاش در صدد اقدام دیگری برنیاید ... » .

از: قلم و سیاست،محمد علی سفری،تهران ، نامک،ج 1 ( از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق یا از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 ) ، ص 877.