يادداشت ها
اصلاح قانون مطبوعات


اصلاح دیگری که دکتر مصدق مجبور شد در قانون مطبوعات به عمل آورد،این بود که چون در قانون اصلی در ماده هفده آمده بود : هرکس مقاله ای مضر با اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد ، به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم می شود – و این ماده شامل مقامات مذهبی نمی شد،به همین دلیل،توهین و افترا به بعضی از مقامات روحانی در پاره ای از مطبوعات شروع شده بود که منجر به اعتراض شدید جامعه روحانیت گردید.در نتیجه،دکتر مصدق این مواد را هم بعداً به قانون مطبوعات اضافه کرد:

" ماده اول – هرگاه در روزنامه یا مجله و یا هرگونه نشریه دیگر ، مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت،خواه به نحو انشا یا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت که مرجع تقلید عمومی است،درج شود ،مدیر روزنامه و نویسنده ، هر دو مسئول و هریک به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد . رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده دوم-دادستان شهرستان به محض مشاهده روزنامه یا مجله یا نشریه دیگر فوراً توقیف و از انتشار آن تا صدور حکم قطعی جلوگیری خواهد کرد .سایر مقررات لایحه قانونی مطبوعات در این مورد نیز جاری است " .

از: قلم و سیاست ، محمد علی سفری ، تهران ، نامک ،چاپ یکم: بهار 1371 ،ج1 ( از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق یا از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 ) ، ص 685.