يادداشت ها
قاطعیت در امو شهری


مطلب دیگری که از زمان حکومت رزم آرا به خاطردارم ، ارتباط به قاطعیت او در امور شهری دارد.در آن زمان ، پنی سیلین به صورت مایع در بازار به فروش می رسید و نایاب شده بود.مادر ِ یکی از دوستانم نیاز به این دارو داشت.من و دوستم ساعت ها در داروخانه ها بی نتیجه سرگردان بودیم.آن روز جلسه علنی سنا تشکیل بود و من خیلی دیرتر از موعد توانستم خود را به لژ مطبوعات برسانم و سخت هم از وضع مادر ِ دوست ِ خود ، پریشان بودم.به همین جهت ، یادداشتی برای سناتور دکتر ملک زاده نوشتم و جریان نایاب بودن پنی سیلین را تذکر دادم.

رزم آرا در آن روز در جلسه علنی مجلس سنا شرکت داشت.دکترملک زاده شرحی در حاشیه آن نوشت و برای سپهبد رزم آرا فرستاد و سپهبد رزم آرا هم در یادداشتی نوشت : " امرتان اطاعت شد " . دکتر ملک زاده هم یادداشت را برای من فرستاد.

پس از ختم جلسه، من فوری خود را به منزل دوستم رساندم و با کمال تعجب دیدم که پنی سیلین به مادر ِ دوستم تزریق شده و او به من گفت که پنی سیلین یک مرتبه در داروخانه ها از یخچال ها بیرون آمد و به مردم داده شد.پس از تحقیق معلوم شد که رزم آرا  از مجلس ، تلفنی دستور داده بود : فوری به موضوع رسیدگی شود و این کار به سرعت انجام گرفت.در خلال همین یکی دو ساعت ، چند عمده فروش در خیابان ناصرخسرو شلاق هم خوردند و بدین ترتیب ، مشکل پنی سیلین حل شد !

از : قلم و سیاست ، محمدعلی سفری ، تهران،نامک،چاپ یکم:1371،ج1 ( از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق ) ، ص 423 و 424.