يادداشت ها
درخواست ملکه مادر از آیت الله بروجردی


در مطبوعات این خبر در آستانه نوروز سال 1326 چاپ شد که : " علیا حضرت ملکه مادر از حضرت آیت الله بروجردی در قم تقاضانموده که چون نورچشمی ، اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی اخیراً مسافرت هایی با هواپیما می نمایند و چون ممکن است خدای نکرده صدمه به وجودش عارض آید،لطفاً از این کار جلوگیری فرمایند..." .

حضرت آیت الله هم بدین موضوع توجه فرموده و نامه ای مبنی بر اینکه اعلیحضرت شاه قبل از آنکه متعلق به خود باشند،متعلق به سرنوشت پانزده میلیون نفر هستند،از سوار شدن هواپیما صرف نظر نمایند.

از: قلم و سیاست ، محمدعلی سفری،تهران،نامک،چاپ یکم:1371،ج1 ( از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق ) ، ص 202.