يادداشت ها
الهی! الهی!


الهی ! تمام جاسوسان به درک واصل آیند.آنان گماشته انگلیسی ها هستند و این قدر احمق اند که هم وطنان ِ خود را و حتی پدر ِ خود را نیز می فروشند.لعنت بر جاسوسان ! لعنت بر آدم فروش!

از: سپینود غریبه پاک،م.رعنایی،مشهد،اصیل،چاپ یکم: 1393،ص 223.