يادداشت ها
و این هم برگزیده از مرد امروز


چه می توان کرد؟ این عادت ملی و اخلاق اجدادی ماست که وقتی یک خائن و فاسدی [...] سقط شد؛ « اذکروامواتاً بالخیر» می گوییم و همین که یک گربه به انظار پس از آنکه سروصورتمان را چنگال زد و ظرف و کاسه و کوزه مان را شکست و در میان آذوقه و غذایمان ... انداخت،و بعد خود را [...] به مردن زد،می گوییم : گربه ی مُرده را چوب زدن خلاف انصاف و مردانگی است!

تاج محمدعلی شاه با گلوله توپ مجاهدین مشروطیت  خُرد شد،ولی یک قطعه کوچکِ آن هم به دست مردم نیفتاد.اعیان و اشراف و شاهزادگان هرکدام قطعه مناسبی به دست آورده،برپیشانی خود زدند و درقدرت سلطنت به اسم وکیل و وزیر قانونی شرکت نمودند و امروز اولاد و نواده های آن ها بالاتفاق وارث قدرت و حکومت اجدادی خود می باشند.

این گرانی و سختی به طور غیرطبیعی از طرف یک عده منفعت پرست که بر هیئت حاکمه ما دست یافته اند،برمردم تحمیل شده است.

سندیکای بین المللی جاکش ها! آیا چندنفر از افراد هیئت حاکمه ی ما عضوند؟!

تنها فرد ایرانی که رکورد جهان را شکسته است،از فرط یأس ایران را ترک می گوید.

جزایر بحرین متعلق به ایران است،ولی هیچ ایرانی حق خرید اراضی در بحرین ندارد!

تحول اساسی ایران بدون یک انقلاب اجتماعی ممکن نیست؟

این سرمقاله را محمدمسعود یک ساعت قبل از کشته شدن خود نوشته است: بانک ملی را باید تصاحب کرد!

محمد مسعود را پریشب ساعت ده کشتند!محمدمسعود باریختن خون خود به جوانان و مردان ایرانی درس شجاعت و میهن پرستی داد.مسعود می گفت: آخرالامر کشته خواهم شد،ولی دست از مبارزه برنخواهم داشت.

مسعود می گفت: اگرمن کشته شوم،صدهزار خواننده باایمان ِ مرد امروز هرکدام محمدمسعود خواهندبود.بنابراین،دشمنان من زیان خواهنددید.

خاک برسرآن دولت ها که برگزیده این افراد نالایق اند.و لجن برفرق این ملتی که بیش از سه میلیارد پول او در شکم چندبشکه کثافت دفن شده است.

شما که قدر وطن را نمی دانید ! یهودی های سرگردان دنیا برای تحصیل وطن این طور جانبازی می کنند!

محمد مسعود نویسنده مبارز و جسور و بیباک ،یکی از دشمنان سرسخت جنایتکاران و دزدان اجتماعی بود و در راه حفظ آزادی و استقلال ایران جان داد.

از: روزنامه مردامروز،سال ششم،ش 133،12 دی ماه 1326،ص 1 ،5،11،و: سال ششم،ش 134،26 دی ماه